नेपालको संविधान

भाग–३५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

३०७. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस संविधानलाई “नेपालको संविधान” भनिनेछ ।
(२) यो संविधान संवत् दुई हजार बहत्तर साल असोज महीनाको तीन गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

३०८. खारेजी :     नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज गरिएको छ ।

भाग–३४ परिभाषा र व्याख्या (Prev Lesson)
Back to नेपालको संविधान

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

error: Content is protected !!