Category Archives

मिति सुचनाहरु २०७६।९।२३   राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्म...

विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू

मिति सुचनाहरु २०७६।९।२३   राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्म...

error: Content is protected !!