लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सैन्य पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।

लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सैन्य पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।

Notice_Cancel_Exam1

No Comments

Post a Reply

error: Content is protected !!